Jak skutecznie zastrzec tajemnicę przedsiębiorstwa?

Zamawiający może ograniczyć dostęp do informacji związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, jeżeli określona informacja stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zaś wykonawca nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa.

Informacje podawane przez wykonawcę zamawiającemu mają często szerszy zakres niż te, które ujawnia on prywatnym kontrahentom. Jednakże konsekwencją przystąpienia do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne jest konieczność respektowania zasady jawności postępowania. Wykonawca składając ofertę godzi się na to, że jego konkurenci wejdą w posiadanie informacji, których wolałby nie upubliczniać. Nie mniej jednak, mając na względzie ochronę interesu wykonawców, ustawodawca w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2004 r., nr 19, poz. 177 ze zm.) [dalej jako: PzP] wprowadził ograniczenie zasady jawności w odniesieniu do informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.

Tajemnica przedsiębiorstwa – definicja

Zgodnie z art. 8 ust. 3 PzP nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Przy czym należy pamiętać, iż wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4. PzP tj. nazwy firmy, adresu wykonawcy, informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie. Podkreślić także należy, iż niektóre dokumenty już z samego założenia nie mogą stanowić tajemnicy przedsiębiorstwa. Dobrym przykładem jest chociażby odpis z KRS, który zgodnie z ustawą o Krajowym Rejestrze Sądowym jest dokumentem jawnym.

Zgodnie z aktualnym brzmieniem przepisu na wykonawcę został nałożony obowiązek wykazania, iż zastrzeżone przez niego informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Tak więc chcąc skorzystać z dobrodziejstw wskazanego przepisu, wykonawca już w samej ofercie lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu powinien wykazać, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę jego przedsiębiorstwa.

W kwestii rozumienia tajemnicy przedsiębiorstwa ustawodawca odsyła do przepisu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 1993 r., nr 47, poz. 211 ze zm.) [dalej jako: u.o.z.n.k.], z którego należy wywieść, iż aby dana informacja stanowiła tajemnicę przedsiębiorstwa konieczne jest spełnienie łącznie trzech warunków:
1) informacje muszą mieć charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny, posiadający wartość gospodarczą;
2) informacje nie mogą zostać ujawnione do wiadomości publicznej;
3) podjęto niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

Kluczowe trzy przesłanki

Należy podkreślić, że zastrzeżenie określonych informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa powinno mieć charakter indywidualny, opisujący sytuację wykonawcy w odniesieniu do przesłanek określonych w art. 11 ust. 4 u.o.z.n.k. Wyjaśnienia zbyt ogólne, nie uwzględniające charakteru zastrzeganych informacji, mogą zostać uznane przez zamawiającego za niewystarczające, co skutkować będzie odtajnieniem zastrzeżonych informacji. Co więcej, wykonawca musi w sposób obiektywny wykazać, że dana informacja spełnia łącznie trzy przesłanki wskazane w art. 11 ust. 4 u.o.z.n.k.

1) Pierwsza przesłanka

Konieczne jest zatem uprawdopodobnienie, że dane informacje mają dla wykonawcy taką wartość gospodarczą, że ich ujawnienie może mu przynieść wymierną szkodę i osłabić jego pozycję na rynku. Dla zobrazowania niniejszej przesłanki podkreślić należy, iż przy zastrzeganiu jako tajemnicy przedsiębiorstwa sposobu obliczania ceny warto wskazać, iż powodem jego zastrzeżenia są zawarte w opisie informacje o uzyskanych przez wykonawcę rabatach i upustach od swoich dostawców.

2) Druga przesłanka

Ponadto wykonawca musi uprawdopodobnić, iż ma wolę, aby dana informacja pozostała tajemnicą. W związku z tym, wykonawca powinien wskazać, iż nie ujawnił jej do wiadomości publicznej, w szczególności informacji nie można uzyskać i zweryfikować za pomocą danych publikowanych na stronach internetowych.

3) Trzecia przesłanka

Wykonawca musi także uprawdopodobnić, iż podjął niezbędne działania w celu zachowania danych informacji w poufności, w szczególności zastosował odpowiednie procedury, które mają na celu zapobieganie ujawnieniu informacji. Możliwe jest na przykład wskazanie, że przedsiębiorca wdrożył odpowiednie procedury bezpieczeństwa informacji polegające na stworzeniu wewnętrznych regulaminów organizacji pracy, które mają na celu ochronę informacji, czy też podpisał z pracownikami odrębne umowy zawierające klauzulę poufności dotyczącą danego postępowania.

Pamiętać należy, iż w każdym przypadku, gdy wykonawca decyduje się zastrzec określone informacje jako poufne, powinien potrafić wykazać zamawiającemu, że zrobił to w sposób uprawniony. W przypadku ewentualnego postępowania odwoławczego dotyczącego zasadności utajnienia określonych danych to bowiem na wykonawcy ciąży obowiązek wykazania, że zastrzeżone przez niego informacje wpisują się w definicję tajemnicy przedsiębiorstwa.

Kinga Rochalska

Brak komentarzy pod artykułem.

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *