Budowa szklarni – konieczne jest zgłoszenie!

Budowa niewielkiej szklarni na nieruchomości gruntowej, co do zasady, nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę. Konieczne jednak będzie zgłoszenie budowy obiektu do starosty lub prezydenta miasta. Uproszczone procedury obowiązują jedynie przy budowie sezonowych tuneli foliowych.

Obiekt na zgłoszenie

Co do zasady, budowa szklarni na nieruchomości gruntowej traktowana jest jako budowa obiektu niewymagającego pozwolenia na budowę, o ile jej powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m kw. Dodatkowym warunkiem jest liczba szklarni na nieruchomości, która nie może przekroczyć dwóch na każde 500 m kw. powierzchni działki. Szklarnia traktowana jest bowiem przez organy administracji publicznej jako wolnostojący parterowy budynek gospodarczy, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 290 ze zm.; dalej: „Prawo budowlane”). Brak konieczności uzyskiwania pozwolenia na budowę nie oznacza jednak, że możemy wybudować szklarnię bez dodatkowych formalności. Jej budowa w związku z art. 30 ust. 1 pkt 1) i ust. 5 ustawy Prawo budowlane, wymaga zgłoszenia do właściwego organu administracji architektoniczno – budowlanej (starosty lub prezydenta miasta). Organ w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia, może, w drodze decyzji, wnieść sprzeciw. Do budowy szklarni możemy zatem przystąpić, jeżeli organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniesie sprzeciwu w tym terminie.

Nie trzeba zgłaszać budowy tuneli foliowych

Uproszczone procedury znajdą zastosowanie w przypadku sezonowych konstrukcji, czyli tzw. tuneli foliowych. Jak podkreślił Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 11 października 2006 r. (sygn. akt: II OSK 1099/05) „Tunel foliowy, niepołączony trwale z gruntem i niemający jakichkolwiek instalacji, nie odpowiada pojęciu budowli zdefiniowanemu w art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.), nie może być uznany za tymczasowy obiekt budowlany, o jakim mowa w art. 3 pkt 5 tej ustawy, i nie wymaga pozwolenia na budowę bądź dokonania zgłoszenia”. Kluczowym argumentem niezakwalifikowania tuneli foliowych do obiektów budowlanych jest sezonowość namiotu foliowego i konieczność jego demontażu w okresie zimowym.

Podkreślić należy, że cecha „trwałego związania z gruntem” nie sprowadza się stricte do posiadania przez obiekt fundamentów, czy też głębokości zagłębienia w gruncie. „Trwałe związanie z gruntem” to posadowienie obiektu na tyle trwale, by zapewnić mu stabilność i możliwość przeciwdziałania czynnikom zewnętrznym, mogącym go zniszczyć lub spowodować przesunięcie czy przemieszczenie na inne miejsce przy silnych wiatrach (zob. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 4 marca 2011 r., sygn. akt: II OSK 427/10, wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 23 marca 2011 r., sygn. akt: II OSK 514/10).

***

Wybudowanie obiektu bez wymaganego prawem zgłoszenia może grozić konsekwencjami dla właścicieli, zarządców lub inwestorów. Organ może bowiem wydać decyzję o rozbiórce obiektu, od której inwestor (właściciel lub zarządca) może odstąpić legalizując samowolę budowlaną (opłata w kwocie 5000 zł). Ponadto, zgodnie z art. 90 ustawy Prawo budowlane inwestorowi grożą sankcje karno-administracyjne. Naruszenie porządku prawnego w budownictwie podlega bowiem grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Kinga Rochalska

Zdjęcie: www.flickr.com

Brak komentarzy pod artykułem.

Zostaw odpowiedź

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *